Final placing: 6.

Win-loss record for the tournament: 6 - 5

Head coach:

Assistant coach:

Players: Hiroki Harada, Masahiko Harada, Masahisa Hayashi, Yoshimitsu Hiraoka, Masakazu Honda, Takuei Iwama, Koji Kaneto, Matt Kass, Masahiro Katagiri, Yoshiaki Katano, Kazuyuki Kobayashi, Kazuyuki Kubo, Katsuyoshi Kuboshima, Jun Marui, Keiichi Mikasa, Fumitaka Murase, Kuniyasu Nagatsu, Shinichi Nakamura, Masaaki Nishiura, Hajime Nonaka, Taisuke Ogawa, Akira Ohashi, Tomohito Oka, Norihiko Okamoto, Daisuke Osada, Tomohito Shimada, Takashi Suzuki, Takahito Watanabe, Makoto Yoda, Kazuya Yokota, Kazuya Yoshimura, Kazutaka Yuki

Game results

Date Against Score Competition Stage
2008-08-03 Venezuela flag 2 17 - 5 Pool game
2008-08-03 Australia flag 2 10 - 16 Pool game
2008-08-04 Great Britain flag 2 16 - 10 Pool game
2008-08-04 New Zealand flag 2 12 - 17 Pool game
2008-08-05 United States flag 2 13 - 17 Pool game
2008-08-06 France flag 2 17 - 14 Pool game
2008-08-06 Canada flag 2 10 - 17 Pool game
2008-08-07 Italy flag 2 17 - 6 Pool game
2008-08-07 Germany flag 2 17 - 8 Pool game
2008-08-08 Italy flag 2 17 - 9 Consolation bracket, 5-8
2008-08-08 Great Britain flag 2 16 - 17 Placement game, 5-6